0خ د

22) Earth Day : بشریت د اوسیدو لپاره د ځمکی ایک یواځی یو غونډاری لري. ً ؼ غٔعخ ىلع دلا ب لا م ي لا قأ ن م د يد ع لا-د ي فو ك« تلاا ح با ع ي ت سا سوريف را ص امنيب دفنت »19 يف ببستي دجتسلما »ا نورو ك« بٙث َضزٍ٠ٚ دٛ١مٌا ٖز٘ ٍٝع ؾشعز٠ ْأ ٗرصٛؾث ٗث ٗمٍعزِ ٜشخأ داذٕزغِ خ٠أٚ قٚذٕظٌا َبىؽأٚ ؽٚشش

2023-02-06
    التنور
  1. 25261618 طóاف ،1121-2-25252141 0خ ،حتسؼ÷ا سصû