ى ر لا

َ ن ِ ه يِِف ن َ َم َ َو ِ ِض ر َ ل ّاَو ِه ي َ لََع ُ هلِلّا ى َ ل َ ص ٌ د َ م َ ح ُ َم َ َو ٌ ق َ ح َ ُن و ْ ي ِ بَنِلّا َ َو ٌ ق َ ح ُ راَنِلّا َ َو ٌ ق َ ح ُةَن َ ج ِلّا َ َو ٌ ق َ ح َ ك ُ ِل وَق َ َو ٌ ق َ ح . ََر َ ع لا َ َف ََن اف َ َُ َ ََم ول َ لا َن آَر ق 2 َلله اَ لوس رَ لو ق َ َ:ﷺَ ي ِّ ََر َ ع َي َاَم َ بََس اََل اَاوَم ك َ ف َََن وَر َك َ نَي َاَم َاوَُ َد َو َنو َأ َََن وَد يَ ر ت َ أ َن َ َس َر َو

2023-01-30
    تركيا و الليره
  1. ءان سلا